ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ

04.10.2009

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

Το σωματείο που ιδρύθηκε με την υπ' αριθμ. 2450/40 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ» και μετονομάστηκε με την υπ' αριθμ. 2363/78 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε «ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ» έχει έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ του Ταμείου είναι:
-Η ανάπτυξη αλληλεγγύης και σύμπνοιας μεταξύ των μελών του\
-Η παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών των μελών του, κατά την κρίση της Διοικούσας Επιτροπής σε συνδυασμό με τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου
-Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των εξερχόμενων του επαγγέλματος λόγω συνταξιοδότησης και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης σύνταξης μ'εχρι την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης τους.
-Η παροχή οικονομικών βοηθημάτων στα ενεργά και τα απόμαχα μέλη του Ταμελιου σε περίπτωση ανεργίας ή σε περίπτωση βαριάς ασθένειας των απόμαχων μελών του. Τα εν λόγω βοηθήματα δικαιούνται τα μέλη κατά την κρίσε της Δ.Ε και τις δυνατότητες του Ταμείου
-Η χορήγηση Δανειών προς μεν τα ενεργά μέλη μέχρι το ποσό των τριών (3) μισθών της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, των δε απομάχων μέχρι το ποσό τριών (3) συντάξεων τους

ΑΡΘΡΟ 3

1)Το ταμείο αρωγής διοικείται από επταμελή (7μέλη) Διοικούσα Επιτροπη απαρτιζόμενη από τέσσερα (4) ενεργά και τρία (3) απόμαχα μέλη. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά.
2)Τα μέλη της Δ.Ε εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου, η οποία γίνεται ταυτόχρονα με την Γ.Σ του Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου για την εκλογή των οργάνων διοίκησης του, με μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται με ψηφοδέλτια και με σχετική πλειοψηφία
3)Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια, την ίδια ημέρα που διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες του Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων του και ενώπιον της Εφορευτικης Επιτροπής που εκλέγεται από τη Γ.Σ του Σ.Ε.Τ.Θ
4)Η Δ.Ε εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία
Η Δ.Ε συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα και έκτακτα όσες φορές υφίσταται ανάγκη, καλούμενη από τον Πρόεδρο ή με έγγραφη καο αιτιολογημένη αίτηση τριών (3) μελών της, στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της έκτακτης σύγκλησης της Δ.Ε
5)Η Δ.Ε βρίσκεται σε απαρτία εφ'όσον παρίστανται τέσσερα μέλη της μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.
Τα μέλη της ΔΕ δεν δικαιούνται καμία αμοιβή και είναι υποχρεωμένα να προσέρχονται στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 4

1)Η Δ.Ε διοικεί το ταμείο αρωγής σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται τα κεφάλαια του, επιβλέπει την τήρηση από την Γραμματεία και την υπηρεσία του Λογιστηρίου των μητρώων και όλων των απαιτούμενων από το Νόμο βιβλίων, αποφασίζει για τις υποβαλλόμενες αιτήσεις για παροχές και δίνει εντολή για την πληρωμή τους, συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό του Ταμείου, υποβάλλει προτάσεις προς την Γενική Συνέλευση για την βελτίωση αυτού και γενικά επιμελείται κάθε ζητήματος που αφορά το Ταμείο
2)Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το ταμείο ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε Δικαστηρίου.
3)Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Ταμείου και τηρεί πρόχειρο βιβλίο των εισπράξεων και πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινα και ιδιαίτερο βοβλιο Ταμείου, σύμφωνα με τα Γραμμάτια εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών, ευθύνεται και είναι υπόχρεος για κάθε απώλεια χρημάτων και πληρωμών που έγιναν και των προς εξόφληση αυτών, αποδείξεων και δικαιούχων

ΑΡΘΡΟ 5

1) Ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε προϊσταται της υπηρεσίας, διατηρεί ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών της Δ.Ε τα οποία καταγράφει η υπάλληλος του Ταμείου, καθώς επίσης καταγράφει σε ιδιαίτερο βιβλίο των Συνελεύσεων τα πρακτικά τους. Τηρεί το Μητρώο των μελών του Ταμείου, όπως και όλα τα σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου βιβλία που ορίζει ο Νόμος ή τι Καταστατικό. Ο Γεν. Γραμματέας συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών ή αναλήψεων, παρίσταται στις συνεδριάσεις και εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα.
2)Ο Γεν. Γραμματέας επιμελείται της συντήρησης των επίπλων και εν γένει αντικειμένων του Ταμείου Αρωγής

ΑΡΘΡΟ 6

1)Η λογιστική χρήση του ταμείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους
2)Εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους συντάσσεται ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Ταμείου του επομένου έτους και υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποείται κατά τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους
3)Στη Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου υποβάλλεται επιπλέον και ο ισολογισμός και απολογισμός της χρησεως που έληξε, ενώ στη Συνέλευση πριν από αρχαιρεσίες υποβάλλεται Ισολογιστική Κατάσταση του χρονικού διαστήμαοτς από 1ης Ιανουαρίου μέχρι την ημέρα της συνέλευσης.
4)Από τα ετήσια έξοδα του Ταμείου παρακρατείται ποσοστό 10%, το οποίο μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση της Δ.Ε, για τη δημιουργία Αποθεματικού πάγιου Κεφαλαίου, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Ταμείου
5)Από τη Δ.Ε συντάσσεται μηνιαία Ισολογιστική Κατάσταση των πραγματοποιηθέντων εσόδων και εξόδων του ταμείου, η οποία τίθεται υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Τ.Θ προς ενημέρωση του.

ΑΡΘΡΟ 7

Η Δ.Ε υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Θ κάθε τρείς μήνες πίνακα στον οποίο εμφαίνονται οι παροχές που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους, με αναγραφή των ονομάτων, την αιτία για την οποία χορηγήθηκαν και το ποσό κάθε ενός καθώς και την εγκριτική πράξη της Δ.Ε για τις χορηγηθείσες παροχές.

ΑΡΘΡΟ 8

1)Ο Διαχειριστικός και λογιστικός έλεγχος του ταμείου γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπη του Σωματείου Τεχνικών Θεάτρου
2)Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει την έκθεση της, στην προ των Αρχαιρεσιών Γενική Συνέλευση
3)Ο έλεγχος γίνεται υποχρεωτικά μεν μιά φο΄ρα το χρόνο και εκτάκτως όσες φορές ζητηθεί αυτό από την Ελεγκτική Επιτροπή
4)Κατά τον έλεγχο του Ταμείου, υποχρεωτικά καταμετράται ενώπιον της Ελεγκτικής Επιτροπής το υπόλοιπο του Ταμείου

ΑΡΘΡΟ 9

1)Τα μέλη του Ταμείου είναι όλα εκείνα που ήταν εγγεγραμμένα στα μητρώα του τέως Ταμείου Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων τεχνικών Θεάτρου, ενεργά και απόμαχα
2)Στο Ταμείο Αρωγής εγγράφονται επίσης και τα νέα μέλη που εντάσσονται στο Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου, μετά από αίτηση τους προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου, τα οποία μετά τη συνταξιοδότηση τους παραμένουν στο Ταμείο ως απόμαχα μέλη.
3)Σε περίπτωση θανάτου του αρχηγού οικογένειας τα μέλη της δύνανται να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στο Ταμειο, εφ' όσον διακιωθούν σύνταξης ως δικαιοδόχοι αυτού

ΑΡΘΡΟ 10

Τα μέλη του Ταμείου δεν δικαιούνται ατομικά βιβλιάρια υγείας, αφού για παροχές υγείας υπάγονται στο ΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 11

1)Οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και με αυτές της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου και να παρέχουν κάθε πληροφορία ή στοιχέιο της οικογενεικής τους κατάστασης, καθώς και κάθε μεταβολή αυτής, η οποία συνεπάγεται τροποποίηση ή μεταβολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από το παρόν κατστατικό.
2)Οι αφαλισμένοι δικαιούνται τις παροχές του Ταμείου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος και έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Θ για κάθε απαίτηση τους κατά του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 12

Δικαίωμα ψήφου και εκλέγεσθαι έχουν τα νέα μέλη του Σ.Ε.Τ.Θ μόνο μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την εγγραφή τους στο Ταμείο Αρωγής και εφ' 'οσον έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους.
Για την συμπλήρωση της εν λόγω διετίας λαμβάνεται υπ' όψιν και συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης τους στο πρώην Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σ.Ε.Τ.Θ

ΑΡΘΡΟ 13

1)Η είσπραξη των συνδρομών του Ταμείου μπορεί ν' ανατεθεί σε εισπ΄ρακτορα, με την χορ'ηγηση σ' αυτόν ποσοστού καθοριζόμενου από τη Δ.Ε του Ταμείου
2)Επίδομα ανεργίας δικαιούνται οι ασφαλισμένοι στι Ταμείο Αρωγής εφ' όσον έχουν καταβάλλει σε αυτό τις εισφορές τους από την ημερομηνία εγγραφής τους.

ΑΡΘΡΟ 14

Η Δ.Ε μπορεί να απαλλάσσει εν μέρει ή και καθολικά από τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό καταβολές τα αποδεδειγμένα άπορα μέλη του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 15

Όσοι καθυστερούν αδικαιολόγητα τις συνδρομές τριών (3) ετών και πλέον των 6 μηνιαίων δόσεων οποιασδήπτε οφειλής τους προς το πρώην Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σ.Ε.Τ.Θ στερούνται κάθε δικαιώματος και οποιασδήποτε παροχής μέχρι την εξόφληση των καθυστερούμενων δόσεων ή των συνδρομών.
Οι διαγραφόμενοι από μέλη του Σ.Ε.Τ.Θ για το χρονικό διάστημα που είναι διαγραμμένοι, στερούνται κάθε δικαι'ωματος τους επί του Ταμείου.
Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη που είναι ταμειακώς εν τάξει με το ταμείο και με το Σ.Ε.Τ.Θ. τα μη ταμειακώς εν τάξει μέλη και τα μη μέλη αυτού μπορούν να παρίστανται στις συνελεύσεις του Ταμείου, αλλά μόνο ως ακροατές.

ΑΡΘΡΟ 16

Πόροι του Ταμείου Αρωγής είναι:
1.Το αναλογικό ποσοστό του Φ.Δ.Θ όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Αρμόδιου Υπουργού.
2.Το ποσοστό από τα εισιτήρια της Εργατικής Εστίας, όπως αυτό προσδιορίζεται κάαθε φορά με απόφαση του Αρμόδιου Υπουργού.
3.Οι σύνδρομες και γενικά οι εισφορές των μελών.
4.Οι χρηματικές ποινές οι οποίες επιβάλλονται από εργοδότες σε βάρος των μελών του Σ.Ε.Τ.Θ
5.Οι εν γένει επιχορηγήσεις του Δημσίου, των ΟΤΑ και οποιουδήποτε άλλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών κλπ.
6.Τα προκύπτοντα καθαρά έσοδα από εκδηλώσεις του Ταμείου με σκοπό την ενίσχυση του (παραστάσεις,χοροεσπερίδες, εκδρομές κλπ)
7.Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο Ταμείο
8.Οι έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση καθώς και οι συνεισφορές εργοδοτών και εργαζομένων εφόσον αυτό ήθελε επιτευχθεί με Νόμο ή Υπουργική Απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 17

Το μετά την πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων του Ταμείου Αρωγής απομένον χρηματικό ποσό, από την τρέχουσα χρήση, καθώς και το ποσό που αποτελεί το αποθεματικό του Ταμείου κατατίθενται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι αναλήψεις χρημάτων από Τράπεζες, Ταμεία, Οργανισμούς, Δημόσιο και Νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εν γένει, γίνονται κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως της Δ.Ε του Ταμείου και εντολής του Προέδρου και Γεν. Γραμματέα.
Ο Ταμίας μπορεί να έχει στην κατοχή του, για την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών, το ποσό των 2.500 ευρώ το οποίο μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 18

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών προς το Ταμείο είναι ετήσιες και ορίζονται σε 15 ευρώ για τους συνταξιούχους και 30 ευρώ για τους εργαζόμενους.
Οι συνδρομές και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ταμείου, καταβάλλονται στο Ταμείο ή στον εντεταλμένο γι' αυτό το σκοπό εισπράκτορα ή στον Ταμία, με απόδειξη πλρωμής ή με άλλο τρόπο που καθορίζεται από τη Δ.Ε. του Ταμείου (ένσημα ή σφράγιση βιβλιαρίων κλπ)

ΑΡΘΡΟ 19

Τα μέλη του Ταμείου εφ' όσον είναι εν τάξει προς τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό δικαιούνται τις εξής παροχές, υπό τον όρο ότι υφίσταται και η ανάλογη οικονομική δυνατότητα του Ταμείου:
1.Σε περίπτωση ανεργίας, επιπλέον του χορηγούμενου από τον οικείο Οργανισμό επιδόματος ανεργίας, θα παρέχεται στο άνεργο μέλος πρόσθετο επίδομα εώς 50% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζεται από τις Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, κατά την κρίση της Δ.Ε και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο άνεργος στερείται οποιουδήποτε άλλου εισοδήματος.
2.Σε περίπτωση που το μέλος υποβάλει αίτηση Συνταξιοδότησης στον οικείο ασφαλιστικό Οργανισμό, μπορεί να του χορηγηθεί βοήθημα μετά από απόφαση της Δ.Ε, μέχρι την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, όχι όμως για διάστημα μεγαλύτερο των 75 ημερών. Το ύψος του εν λόγω βοηθήματος ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ημερομίσθιο του Ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ορίζεται από την Εθν. Γεν. Σ.Σ.Εργασίας.
3.Σε περίπτωση άκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κάποιου μέλους, μπορεί με απόφαση της Δ.Ε να χορηγηθεί στον άνεργο (μετά από άκυρη απόλυση), υπό την μορφή Δανείου, επίδομα ίσι με το ημερομίσθιο του Ανειδίκευτου εργάτη, το οποίο όμως δεν μπορεί να χορηγηθεί για περισσότερες από 75 ημέρες και υπό τις προϋποθέσεις ότι:
 α)ο απολυμένος έχει καταθέσει σχετική αγωγή για μισθούς υπερημερίας, λόγω ακυρότητας της καταγγελίας και
 β)σε περίπτωση είσπραξης των μισθών υπερημερίας, με δικαστική απόφαση ή συμβιβασμό, το εν λόγω δάνειο θα αποδοθεί άτοκα στο Ταμείο.
4.Σε περίπτωση διακοπής της εργασίας για λόγους ανωτέρας βίας τα μέλη, εφ' όσον δεν λαμβάνουν άλλο βοήθημα από άλλο οργανισμό, διακαιούνται βοήθημα για τις λίγες ημέρες διακοπής της εργασίας τους ίσο με το ημερομίσθιο του Ανειδίκευτου εργάτη
5.Κατά τις ημέρες αργίας των θεάτρων κατά τη Μ.Εβδομάδα και μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, όσοι δεν απασχολούνται γι' αυτό τον λόγο, δικαιούνται βοήθημα ίσο με το ημερομίσθιο του Ανειδίκευτου εργάτη εκτός αν δικαιούνται βάσει του νόμου ημερομίσθιο από τον εργοδότη τους.
6.Σε περίπτωση βαρύτατης ασθένειας, εφ' όσον οι δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής περίθαλψης δεν καλύπτονται από το Ι.Κ.Α ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό, είναι δυνατό με απόφαση της Δ.Ε, εφ' όσον οι οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου το επιτρέπουν, να χορηγείται προς το μέλος ανάλογο βοήθημα, για τη συμπλήρωση της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του.
7.Σε περίπτωση ανάλογης ασθένειας μέλους της οικογένειας κάποιου μέλους του Ταμείου, είναι δυνατό, μετά από απόφαση της Δ.Ε και κατά την κρίση της να χορηγείται βοήθημα, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τη Δ.Ε ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου.
8.Για κάλυψη δαπανών κηδείας χορηγείται βοήθημα, το ύψος του οποίου καθρίζεται από την Δ.Ε, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 20

Κάθε παράβαση, του παρόντος καταστατικού, με οποιονδήποτε τρόπο, που ζημιώνει το Ταμείο, επιβαρύνει εκείνον που την προκάλεσε, ο οποίος υποχρεούται να επανορθώσει την ζημιά που προκάλεσε.
Επιπλέον της επανόρθωσης σύμφωνα με τα παραπάνω επιβάλλονται και οι ακόλουθες ποινές:
1.Κάθε ασφαλισμένος ο οποίος καταχράται με οποιονδήποτε τρόπο τις παροχές του Ταμείου ή έλαβε ή επιδιώκει να λάβει με ψευδείς δηλώσεις και πληροφορίες παροχές από το Ταμείο ή με ανάρμοστη συμπεριφο΄ρα εν γένει δυσχεραίνει το έργο του Ταμείου ή παραβαίνει τις διατάξειςτου παρόντος καταστατικού, τιμωρείται με στέρηση ορισμένων ή όλων των δικαιωμάτων του από το Ταμείο, για διάστημα πό έναν (1) μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής η ποινή διπλασιάζεται.
2.Κάθε εντεταλμένος για την παρακολούθηση και εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού, εάν παραβεί τα καθήκοντα του ή καταχραστεί την ιδιότητα του συντελώντας σε παράβαση του παρόντος ή σε κατάχρηση παροχών, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι και 3/30 των μηνιαίων αποδοχών του. Σε περίπτωση υποτροπής η ποινή διαπλασιάζεται και σε περίπτωη δεύτερης υποτροπής απολύεται από την υπηρεσία και διαγράφεται από το Ταμείο.

ΑΡΘΡΟ 21

Τις ποινές του προηγούμενου άρθρου επιβάλλει, με την έγκριση της Δ.Ε, το πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 5 μέλη του Σ.Ε.Τ.Θ, ο πρεσβύτερος των οποίων προεδρεύει του Π.Σ
Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτικές για το ταμείο.
Ο τιμωρηθείς δικαιουται να ασκήσει τα ένδικα μέσα που του παρέχει ο νόμος. Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαησ του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Τ.Θ. Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι συγχρόνως και μέλη της Δ.Ε του ταμείου ή του Δ.Σ του Σ.Ε.Τ.Θ

ΑΡΘΡΟ 22

Κάθε διαφορά μεταξύ του ασφαλισμένου και Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου επιλύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Τ.Θ και τη Δ.Ε του Ταμείου Αρωγής.

ΑΡΘΡΟ 23

Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου Αρωγής η περιουσία του περιέρχεται στο Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου (Σ.Ε.Τ.Θ)

ΑΡΘΡΟ 24

Tο παρόν καταστατικό αποτελείται από έικοσι τέσσερα (24) άρθρα, συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση της 8-2-2010 και ψηφίστικε από τα μέλη του Σωματείου, κατ' άρθρο και στο σύνολο του, θα τεθεί σε ισχύ μετά τη νόμιμη δημοσίευση του και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ

Αθανάσιος Σταυρόπουλος                                                                     Χρήστος Μούγιος

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σπυρίδων Τζώρας                                                                                Παρίνος Παπαδάτος