ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

16.11.2009

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ» με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι η συνένωση όλωτ των Τεχνικών που εργάζονται στο Ελληνικό Θέατρο, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος, σε ενιαία οργάνωση όπου θα ενεργούν από κοινού για τη μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών τους συμφερόντων.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ

Η εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου επιδιώκεται:

α) Με την ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγ'υης και συναδελφοσύνης ώστε με αυτήν να προασπίζουν τα επαγγελματικά, οικονομικά, ηθικά και κοινωνικά συμφέροντα αυτών.
β) Με την ενίσχυση της πνευματικής και κοινωνικής αποστολής του Ελληνικού Θεάτρου και την υποστήριξη των συναφών οργανόσεων για την επιτυχή εκπλήρωση των σκοπών τους.
γ) Με την κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
δ)Με την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας με κάθε νόμιμο μέσο
ε) Με την κατοχύρωση της ελευθερίας της συνδικαλιστικής δράσης και των ατομικών δικαιωμάτων των μελών
στ) Με την προστασία και βελτίωση των όρων ασφάλισης, περίθαλψης και συνταξιοδότησης των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΛΗ

α) Ως τακτικά μέλη εγγράφονται όλοι οι εργαζόμενοι στο Θέατρο ως Μηχανικοί Σκηνής, Ηλεκτρολόγοι Σκηνής, Φροντιστές Σκηνής, Χειριστές Ήχου (ηχητικών μέσων Σκηνής) κάτοχοι πτυχίου ηλεκτρονικής σχολής ή ανάλογης ειδικότητας, Γλύπτες, Ζωγράφοι Σκηνογραφιών, Μόδιστροι ενδυματολογίας, Αμπιγιέζ, Περουκιέρηδες, ταμίες, Ελεγκτές και Βοηθοί Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων και Φροντιστών Σκηνής, εφ' όσον η ειδικότητα τους βεβαιώνεται είτε με την προσκόμιση της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης ότι το προς εγγραφή μέλος έχει αποκτήσει την σχχετική ειδικότητα μετά από άσκηση αυτής για ένα τουλάχιστον έτος (δύο θεατρικές περιόδους) εγγράφονται ως βοηθοί στην σχετική ειδικότητα.
Η παραπάνω βεβαίωση πρέπει να αναγράφει τόσο την ειδικότητα όσο και την απασχόληση με αυτήν σε συγκεκριμένες θεατρικές επιχειρήσεις για ένα τουλάχιστον έτος, όπως ορίζεται παραπάνω. Η εγγραφή γίνεται μετά από υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου προς το Δ.Σ και έγκριση αυτής από αυτό.
Όσοι εξέρχονται από το επάγγελμα λόγω συνταξιοδότησης μπορούν να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία και τη λήψη αποφάσεων των Γ. Συνελεύσεων, ως ανενεργά μέλη.
β) Επίτιμα μέλη ονομάζονται μετά από απόφαησ του Δ.Σ και έγκριση της από τη Γ. Συνέλευση, πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αλλά δικαιούνται να συμμετέχουν στις συνελεύσεις χωρίς ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη υποχρεούνται: α) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους τακτικά και εμπρόθεσμα β) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις των Γ. Συνελεύσεων και της Διοίκησης γ) Να προσέρχονται ανελλιπώς στις Γ. Συνελεύσεις και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους δ) Να επιδεικνύουν συναδελφική αλληλεγγύη και να ασκούν το επάγγελμα τους με αυσυνειδησία, αξιοπρέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των διατητικών αποφάσεων που ισχύουν κάθε φορά ε) Να συμβάλουν για την εκπλήρωση του σκοπού του Σωματείου, όχι μόνο αποφεύγοντας κάθε ενέργεια και πράξη που έρχεται σε αντίθεση μ' αυτόν, αλλά και με θετικό τρόπο καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη, εφ' όσον είναι ταμειακά εντάξει, δικαιούνται:

α) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν τη Διοίκηση, τα λοιπά όργανα του Σωματείου και τους αντιπροσώπους στις Ενώσεις Σωματείων.
β) Να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης κλπ, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια ως μέλη του σωματείου
γ) Να αποχωρούν από το σωματείο με γραπτή δήλωση τους απευθυνόμενη προς τη Διοίκηση, αφού προηγουμένως καταβάλουν τις τυχόν καθυστερημένες συνδρομές τους.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Το Δ.Σ μπορεί να επιβάλει στα μέλη του την πειθαρχική ποινή της προφορικής ή γραπτής επίπληξης ή της προειδοποίησης διαγραφής στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Αν το μέλος επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά στα γραφεία του σωματείου ή στις συνελεύσεις.
β) Όταν παραβαίνει τις εκ της συμβάσεως εργασίας αναληφθείσες από το σωματείο ή την Ένωση υποχρεώσεις
γ) Όταν ενεργεί πράξεις που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του, ως μέλος του σωματείου

Οι ποινές αυτές επιβάλλονται από το Δ.Σ

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ διαγράφεται από το Σωματείο κάθε μέλος το οποίο:

α) Καθυστερεί συνδρομές για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών και δεν τις εξοφλεί εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσκλησή του από τον Ταμία
β) Παραβαίνει το Καταστατικό, δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των Γ. Συνελεύσεων και της Διοικήσεως, προβαίνει σε πράξεις που αντιβαίνουν στο σκοπό και τα συμφέροντα του σωματείου και με την γενικότερη συμπεριφορά και δράση του βλάπτει τα συμφέροντα του Κλάδου του.
γ) Απέβαλε την ιδιότητα του επαγγέλματος βάσει του οποίου κατέστη μέλος του σωματείου, είτε γιατί έγινε εργοδότης είτε γιατί στράφηκε σε άλλο επάγγελμα.
δ) Συμμετέχει αποδεδειγμένα σε άλλο σωματείο του ίδιο επαγγελματικού κλάδου
ε) Έχει τιμωρηθεί επανειλημμένως με πειθαρχικές ποινές
στ) Δεν έλαβε μέρος σε δύο συνεχόμενες αρχαιρεσίες για ανάδειξη διοίκησης, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.

Το προς διαγραφή μέλος καλείται γραπτώς από το Δ.Σ να απολογηθεί. Για την υπεράσπιση του μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε στοιχεία, για τα οποία δικαιούται, σε περίπτωση που τα παραδώσει στο Δ.Σ, να λάβει απόδειξη.
Αν το μέλος δεν εμφανιστεί για απολογία, το Δ.Σ αποφασίζει σχετικά με τη διαγραφή του χωρίς την παρουσία του. Η απόφαση του Δ.Σ πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, δηλαδή να αναφέρει τόσο τον λόγο που προβλέπεται από το καταστατικό όσο και το παράπτωμα του μέλους.
Η διαγραφή του μέλους από το Δ.Σ οριστικοποιείται μετά την έγκριση της από την πρώτη Γ. Συνέλευση που συγκαλείται μετά τη διαγραφή. Το διαγραφέν μέλος δικαιούται να παρίσταται στην Γ. Συνέλευση που θα κρίνει τη διαγραφή του και να αναπτύξει τις απόψεις του. Μέχρι την έγκριση της διαγραφής από τη Γ.Σ το διαγραφόμενο μέλος παραμένει ενεργό μέλος του σωματείου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου σε θέμτα που αφορούν το πρόσωπο του.
Η απόφαση της Γ. Συνέλευσης γνωστοποιείται στο διαγραφέν μέλος.
Μελος που αποχωρεί ή διαγράφεται από το μητρώο του σωματείου δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του, ούτε μπορεί να ζητήσει την επιστροφή συνδρομών.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του σωματείου είναι το δικαίωμα εγγραφής των μελών, οι τακτικές εισφορές των ετήσιων και οι έκτακτες εισφορές. Η Γ. Συνέλευση με απόφαση της δύναται να αυξομειώνει τα ποσά της εγγραφής και της τακτικής ετήσιας συνδρομής των μελών καθώς και να επιβάλλει έκτακτες εισφορές. Επίσης πόροι του σωματείου είναι: τα έσοδα από την περιουσία του σωματείου (τόκοι-πρόσοδοι), τυχόν δωρεές, κληροδοσίες, οικονομικές παροχές από την Εργατική Εστία όπως και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο Ταμείο του σωματείου, τα καθαρά έσοδα εορτών, παραστάσεων, εράνων και γενικά όλων των εκδηλώσεων που γίνονται για ενίσχυση του σωματείου, οι επιχορηγήσεις του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων, Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Οργανισμών κλπ, όπως κάθε άλλο έσοδο που αποκτάται νόμιμα στο ταμείο του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 10
 
1) Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβολυιο το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και το οποίο εκλέγεται από τη Γ. Συνέλευση των μελών του σωματείου ανά ΤΡΙΕΤΙΑ (3 έτη), με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια μεταξύ των μελών, που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό λεχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Κατά την ψηφοφορία εκλέγονται και τα αναπληρωματικά μέλη τα οποία ανέρχονται σε τρία (3), σε περίπτωση πλειψηφικού συστήματος.
2) Το Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του, σε πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται από τον πρώτο σε ψήφους σύμβουλο, από τα τακτικά μέλη και να συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γ. Γραμματέα, Ταμία και Γεν. Έφορο. Στην ίδια συνεδρίαση ή σε μεταγενέστερη, εντός των δέκα ημερών καλείται και το απερχόμενο Δ.Σ να παραδώσει στο νέο Προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο, τα μητώα, τα πρακτικά και την περιουσία του σωματείου με πρωτόκολλο παραλαβής που υπογράφεται και από τα δύο Προεδρεία.
3) Τα μέλη του ΔΣ είναι αλληλέγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, οι οποίες απορρέουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης. Το Δ.Σ συνέρχεται τακτικά μιά φορά το μήνα με΄τα από πρόσκληση του Προέδρου και έκτακτα αν προκύψει ανάγκη, εφ' όσον η σύγκληση του ζητηθεί γραπτώς από πέντε μέλη του Δ.Σ με αίτηση τους στην οποία θα αναγράφονται και τα θέματα προς συζήτηση. Επίσης, συγκαλείται εκτάκτως και στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία εφ' όσον παρίστανται πέντε (5) μέλη του.
Το Δ.Σ αποφασίζει και ενεργεί για όλα τα ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν το σωματείο, εφαρμόζει το Καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, εγκρίνει όλες τις δαπάνες πάσης φύσεως βάσει εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό και καθορίζει τις αποδοχές του.Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ. Συνέλευσης. Συγκαλεί με απόφαση του Γ. Συνελεύσεις και καταρτίζει την Ημερησία Διάταξη. Υπογράφει τα Πρακτικά Συνεδριάσεων του, συντάσσει την διοικητική λογοδοσία δια του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα και την Ταμειακή λογοδοσία δια του Ταμία και τις υποβάλλει για έγκριση στη Γ. Συνέλευση. Οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.Για το θέμα αυτό λαμβάνεται απόφαση από το Δ.Σ. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ το αναπληρώνει ο πρ΄τος αναπληρωματικός του συνδιασμού του. Σε περίπτωση παραίτησης ανεξάρτητου μέλους ή εξάντλησης των αναπληρωματικών του συνδυασμού η θέση Δ.Σ συμπληρώνεται από τους αναπληρωματικούς του συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση εκλογής του Δ.Σ δια του πλειοψηφικού συστήματος λόγω αδυναμίας του συστήματος της απλής αναλογικής ελλείψει υποψηφιότητας συνδιασμών, εκλέγονται 3 αναπληρωματικά μέλη. Το Δ>Σ εξακολουθεί να λειτουργεί με 7 μέλη, διαφορετικά αν παραμείνουν στο Δ.Σ λιγότερα από 7 μέλη προκηρύσσονται αρχαιρεσιες για την εκλογή νέου Δ.Σ.
4)Το Δ.Σ μπορεί με απόφαση του να διακόπτει τις συνεδριάσεις του για περίοδο δύο (2) μηνών, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, κατά τους οποίους τα μέλη του Δ.Σ βρίσκονται εκτός Αθηνών λόγω της φύσης της εργασίας τους.
5) Το Δ.Σ μπορεί με απόφαση του να εκλέγει μεταξύ των μελών του Βοηθού ταμία και Βοηθό Εφόρου.
6) Το ΔΣ μπορεί με απόφαησ του να αναθέτει καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου σε ενεργό ή συνταξιούχο μέλος του Σ.Ε.Τ.Θ. Ο Τεχνικός Σύμβουλος πρέπει να είναι γνώστης των θεμάτων του Σ.Ε.Τ.Θ και να έχει απαραιτήτως διατελέσει μέλος του Δ.Σ του Σ.Ε.Τ.Θ για μια 5ετία.
7) Το Δ.Σ μπορεί με απόφαση του να ορίζει ένα από τα μέλη του Ειδικό Γραμματέα.
8) Ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι σύμβουλοι έχουν δικαίωμα μίας μόνο ψήφου για τη λήψη απόφασης σχετικά με οποιοδήποτε θέμα.

ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον τρίτων. Προεδρεύει των Συνεδριάσεων του Συμβουλίου, συγκαλεί το Δ.Σ σε συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις, καταρτίζει την Ημερησία Διάταξη, υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα τα έγγραφα, τα Πρακτικά των συνεδριάσεων και κάθε άλλο έγγραφο σχετικό με την Διοίκηση, υπογράφει με τον Ταμία τις αποδείξεις εισπράξεων και τα εντάλματα πληρωμών και επιμελείται την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων των συνελέυσεων και της Διοικήσεως και των διατάξεων του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

O Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του ή ωλύματος του σε όλα τα καθήκοντα και τις δικαιοδοσίες του.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γ. Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο του σωματείου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την Ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ εισηγούμενος τα σχετικά θέματα και επιμελείται την σύνταξη των πρακτικών του καθώς και των πρακτικών των Γ. Συνελεύσεων, είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και έχει στην κατοχή του τη σφραγίδα, το αρχείο, το Πρωτόκολλο και το Μητρώο. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και εισπ΄ραξεων, τα Πρακτικά των συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Γ.Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας ή δικαιολογημένου κωλύματος του αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ. Με απόφαησ της Διοίκησης μπορεί να προσληφθεί και Ειδικός Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 14
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας πραγματοποιεί όλες τις εισπράξεις και τις πληρωμές, εκδίδοντας διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις βάσει ενταλμάτων υπογεγραμμένων από τον πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα. Καμιά πληρωμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς απόφαση του Δ.Σ.
Ο Ταμίας φυλάσσει την περιουσία του σωματείου και δεν επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του περισσότερα από 2.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα ή σε άλλη Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με απόφαση του Δ.Σ.
Ο Ταμίας μπορεί να κάνει ανάληψη μέρους ή ολοκληρου του ποσού με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα και τον Ταμία, και συνοδευόμενο από σχετικό απόσπασμα της απόφασης του Δ.Σ.
Ο Ταμίας συντάσσει κάθε 3μηνο και έκτακτα. εφ' όσον του ζητηθεί από το Δ.Σ, λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισης του.
Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία στη διαχείριση.  Υποβάλλει υποχρεωτικά κατ' έτος και εντός τριών (3) μηνών από την λήξη του οικονομικού έτους, μέσω του Δ.Σ στη Γενική Συνέλευση για έγκριση, τον ισολογισμό του έτους που έληξε και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, μαζί με την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση κωλύματος τον Ταμία αναπληρώνει ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μετά την απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 15
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 
 

Ο Γεν. Έφορος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της εργασίας των μελών, είτε στα θέατρα είτε στους χώρους κατασκευής σκηνογραφιών και γενικά στους χώρους εργασίας των μελών, ώστε να γνωρίζει τον αριθμό των απασχολούμενων στον Κλάδο και αν υπάρχουν προβλήματα ή παράπονα σχετικά με την εργασία τους. Διατηρεί πλήρη κατάλογο των άνεργων μελών, φροντίζει για την τοποθέτηση τους σε εργασίες σε κάθε περίπτωση, σε θιάσους που παίζουν στην Αθήνα ή περιοδεύουν στην επαρχία. Ο Γεν. Έφορος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των εξωτερικών υποθέσεων του σωματείου, των οποίων την επίλυση επιδιώκει η Διοίκηση του σωματείου με υποβολή υπομνημάτων ή άλλων ενεργειών, καθώς και των θεμάτων τα οποία το Προεδρείο έχει προωθήσει για επίλυση. Βρίσκεται σε συνεννόηση με σκοπό να μπορεί να τα παρακολουθεί και βοηθά την Διοίκηση στο σύνολο του έργου της. Ο Γ. Έφορος τηρεί βιβλίο περιουσίας του σωματείου και επιμελείται τη συντήρηση της.

ΑΡΘΡΟ 16

Στον Πρόεδρο, Γ. Γραμματέα και στα μέλη του Δ.Σ μπορούν να χορηγούνται αποζημιώσεις ή ημεραργίες εφ' όσον απασχολούνται με υποθέσεις του σωματείου, μετά από εισήγηση του Προέδρου και με΄τα από απόφαση του Δ.Σ. Το ύψος των αποζημιώσεων καθορίζεται με τον Προϋπολογισμό που εγκρίνεται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης των μελών.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο έλεγχος και η εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία της λήγει με τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κάθε έτος την οικονομική διαχείριση του σωματείου, τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί, τις πηγές τους και τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και στη συνέχεια υποβάλλει τις εκθέσεις της στην Γ. Συνέλευση. Στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής τίθενται από το Δ.Σ οποτεδήποτε του ζητηθεί τ αβιβλία διαχείρισης του και τα εν γένει δικαιολογητικά. Εκτός των τακτικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπη΄ς εκλέγονται, από τους επιλαχόντες και κατά τη σειρά εκλογής τους, δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία καλούνται σε περίπτωση παραίτησης τακτικού μέλους.

ΑΡΘΡΟ 18

Η Συνέλευση των μελών είναι το κυρίαρχο σώμα και συγκροτείται από τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σωματείου. Οι συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

1) Η τακτική συνέλευση συγκαλείται μιά φορά το χρόνο και εντός τριών (3) μηνών από την λήξη του οικονομικού έτους και σ' αυτήν τίθενται προς έγκριση και έλεγχο απο τα μέλη: α) Ο διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ.β) Ο οικονομικός απολογισμός του λήξαντος έτους και ο προϋπολογισμός επόμενου γ) Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και δ) κάθε άλλο θέμα που υποβάλλει το Δ.Σ. ή που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε άλλο όργανο.
2) Η έκτακτη συνέλευση συγκαλείται όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών του σωματείου με γραπτή αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία ορίζονται και τα προς συζήτηση θέματα. Η Διοιήκηση είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει τη Γ Συνέλευση εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης.
3) Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σ' αυτήν ο απαιτούμενος από τον νόμο αριθμός τακτικών μελών με δικαίωμα ψήφου, ο οποίος ορίζεται ως εξής: α) κατά την πρώτη συνέλευση πρέπει να παρίσταται το 1/3 όλων των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου β) αν στην πρώτη συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε συγκαλείται νέα, μετά την παρέλευση τριών (3) τουλάχιστον ημερών και εντός δέκα (10) ημερών από την πρώτη συνέλευση, με τα ίδια θέματα.  Στη δεύτερη συνέλευση πρέπει να παρίσταται το 1/4 του συνολικού αριθμού των μελών γ) αν δεν επιτευχθεί απαρτία και στη δεύτερη συνέλευση συγκαλείται τρίτη εντός οκτώ (8) ημερών. Στην τρίτη συνέλευση πρέπει να παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον των μελών δ) αν δεν επιτευχθεί απαρτία και στην τρίτη συνέλευση δεν μπορεί να συγκληθεί άλλη με τα ίδια θέματα πριν την παρέλευση ενός (1) μηνός, η οποία τότε θεωρείται πρώτη όσον αφορά την απαρτία που απαιτείται με το παρόν άρθρο.
4) Η συνέλευση συγκαλείται με ανακοινώσεις που τοιχοκολλούνται στο γραφείο του σωματείου, στους τόπους εργασίας και σε μία ημερήσια εφημερίσα, δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα πραγματοποίησης της, όταν πρόκειται για τακτική Γ.Σ και πέντε (5) ημέρες όταν πρόκειται για έκτακτη Γ.Σ
5) Οι αποφάσεις της Γ. Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με εξαίρεση τις αρχαιρεσίες, που λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφίσ κσι τις περιπτώσεις που άπο το νόμο ή το καταστατικό αυτό απαιτείται ειδική αυξημένη πλειοψηφία.
6) Κάθε ψηφοφορία στη Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες ή εκλογή πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά εν γένει θέματα, εκλογή αντιπροσώπων για ένωση, κήρυξη απεργίας, επιβολή έκτακτων εισφορών, αλλαγή επωνυμίας, καθορισμό του επαγγέλματος ή της απασχόλησης, τροποποίηση καταστατικού, συγνώνευση καθώς και ίδρυση ένωσης, προσχώρηση σε ή αποχώρηση από αυτή, είναι έγκυρη εφ' όσον λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία, κάθε δε ψηφοφορία για άλλα θέματα είναι φανερή και γίνεται με ανάταση της χειρός ή με οποινδήποτε άλλο τρόπο, ποτέ όμως δια βοής.
7) Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου ή τροποποίησης του καταστατικού συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό Γ Συνέλευση στην οποία απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων των παρόντων.
8) Από τη συνέλευση αποκλείεται όποιος καθυστερεί τις συνδρομές και δεν είναι εντάξει ταμειακώς μέχρι την προηγούμενη της συνέλευσης.
9) Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η περιουσία του περιέρχεται στο Ταμείο Αρωγής Σ.Ε.Τ.Θ
10) Ο Πρόεδρος της Γ. Συνέλευσης εκλέγεται από την ίδια την Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 19

1) Η Συνέλευση των μελών εκλέγει με μυστική ψηφοφορία 3μελή Εφορευτική Επιτροπή και δύο αναπληρωματικά μέλη, παρουσία δικαστή, ενώπιον της οποίας διεξάγονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Τ.Θ και Δ.Ε του Ταμείου Αρωγής Σ.Ε.Τ.Θ, εκλέγεται η Ελεγκτική Επιτροπή και οι αντιπρόσωποι για το Ε.Κ.Α και τη Π.Ο.Θ.Α
2) Η Συνέλευση για την εκλογή εφορευτικής επιτροπη΄ς συγκαλείται κάθε τρία (3) χρόνια και μέσα στον τελευταίο μήνα της θητεία του Δ.Σ
3) Το Δ.Σ υποχρεούται να καθορίσει με απόφαση του τον τόπο, την ημερομηνία και τη χρονική διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, οι οποίες διεξάγονται εντός 15 ημερών από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ
4) Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής όπως και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν έχουν τη δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ
5) Μέλος ή συνδυασμός που επιθυμεί να συμμετέχει στις αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών της διοίκησης, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Δ.Ε του Ταμείου Αρωγής ή ως αντιπρόσωπος για το Ε.Κ.Α και την Π.Ο.Θ.Α, πρέπει να υποβάλει στην Εφορευτική Επιτροπή, δύο (2) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών επισήμως τους καταλόγους των υποψηφίων, που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι και την προηγούμενη μέρα και φροντίζει για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων. Την ημέρα της ψηφοφορίας και πριν από την έναρξη αυτής η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, τη σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της κυρήσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 20

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει Πρακτικό στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών, οι ψήφοι πρτίμησης τις οποίες έλαβε κάθε συνδυασμός ή ανεξάρτητος υποψήφιος και κάθε άλλο στοιχείο που ορίζει ο νόμος. Ανακοινώνει τους αριθμούς των εδρών που έλαβε κάθε συνδυασμός ή ανεξάρτητος υποψήφιος στο Δ.Σ. Ακολουθεί η καταμέτρηση των υποψηφίων που εκλέχτηκαν στο Δ.Σ και τα άλλα συλλογικά όργανα και των αντιπροσώπων στο Ε.Κ.Α και την Π.Ο.Θ.Α. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται πάντοτε παρουσία διακστικού αντιπροσώπου. Σε περίπτωση διεξαγωγής των αρχαιρεσιών με ένα ψηφοδέλτιο, γίνεται καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης όλων των υποψηφίων κατά την σειρά επιτυχίας τους.

ΑΡΘΡΟ 21

Στις εκλογές κατέρχονται είτε συνδιασμοί υποψηφίων και μεμονωμένοι (ανεξάρτητοι) υποψήφιοι, είτε οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ένα ψηφοδέλτιο. Εκλογικό σύστημα ορίζεται η απλή αναλογική. Αν δεν υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον συνδυασμοί, εφαρμόζεται το πλειοψηφικό σύστημα. Οι μεμονωμένοι (ανεξάρτητοι) υποψήφιοι δεν θεωρούνται συνδυασμός.

ΑΡΘΡΟ 22

Τα μέλη του θιάσου αποτελούν Τμήμα που διοικείται από έναν αντιπρόσωπο τον οποίο ορίζει η διοίκηση του σωματείου. Οι αντιπρόσωποι αυτοί διοικούν τα τμήματα, επιβλέπουν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και των ιδιαίτερων κανονισμών και εκτελούν πιστά τις αποφάσεις της Διοίκησης, κρατώντας την ενήμερη για την γενική κατάσταση των τμημάτων.

ΑΡΘΡΟ 23

Το Σωματείου είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α) και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών (Ε.Κ.Α), μελών της Γ.Σ.Ε.Ε

ΑΡΘΡΟ 24

Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, η οποία φέρει στο μέσο την επωνυμία του και έχει έμβλημα μία μάσκα με ένα σφυρί. Το Σωματείο έχει σημαία με τα εθνικά χρώματα, που φέρει την επωνυμία και το έμβλημα του.

ΑΡΘΡΟ 25

Το Σωμτείο γιορτάζει την 1η Μαϊου, ημέρα γιορτής της εργασίας, μαζί με όλες τις εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις της χώρας και την ημέρα της εορτής της Αγίας Σοφίας.


ΑΡΘΡΟ 26

Όσα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό καθορίζονται από το Δ.Σ σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος, τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί επαγγελματικών σωματείων, του Α.Κ και των λοιπών νόμων και Διαταγμάτων.

ΑΡΘΡΟ 27

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα, συζητήθηκε στην Γενική Συνέλευση της 8-2-2010 και ψηφίστικε από τα μέλη του Σωματείου κατ' άρθρο και στο σύνολο του, θα τεθεί σε ισχύ μετά τη νόμιμη δημοσίευση του και υπογράφεται όπως παρακάτω

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ

Αθανάσιος Σταυρόπουλος                                                               Χρήστος Μούγιος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθήνα 2-7-2010

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Σταρόπουλος                                                                  Γεώργιος Φωτόπουλος